วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2553

บทคัดย่อผลงานทางวิชาการของนางชวานี ผลากิจ

ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกดโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดของดีที่อำเภอทับปุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษาค้นคว้า ชวานี ผลากิจ
สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ก่อนและหลังการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่าน ชุดของดี ที่อำเภอทับปุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสือส่งเสริมทักษะการอ่าน ชุดของดีที่อำเภอทับปุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ปีการศึกษา 2551 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดของดีที่อำเภอทับปุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 1 ชุด 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนคำ ที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดของดีที่อำเภอทับปุด จำนวน 1 ชุด
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดของดีที่อำเภอทับปุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดของดีที่อำเภอทับปุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดของดีที่อำเภอทับปุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เสร็จสมบูรณ์ได้โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ขอขอบคุณนายวิเวก สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา นาวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดนิโครธาราม นายภิรมย์ อิสโร ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านท่าสนุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง มาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณ นายสมศักดิ์ ผลากิจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม และเพื่อนร่วมงานทั้งที่โรงเรียนวัดนิโครธารามและต่างโรงเรียนที่ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้า
ขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์ของรายงานการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดามารดา ตลอดจนบูรพาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน

ชวานี ผลากิจ